Website

Bepalingen vooraf 

 1. Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van de domeinen www.vanruijven-it.nl, www.vanruijven-it.com, www.cropsonline.nl, www.crops-online.nl en www.cropsonline.com en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina’s, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in ‘bepalingen vooraf’;
 2. Webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;
 3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld; Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen. Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;
 4. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt; Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
 5. Het bedrijf: Van Ruijven IT, bestaande uit: Van Ruijven IT Consultancy, KvK nr. 27304040 en Van Ruijven IT Applications B.V., KvK nr. 51195860.
 6. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopieren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Disclaimer Website

 1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
 2. Van Ruijven IT draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Van Ruijven ITniet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 3. Van Ruijven IT staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 4. Van Ruijven IT is niet aansprakelijkheid voor schade: a. Toegebracht door de website b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina s van) de website te kunnen raadplegen. Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 5. Van Ruijven IT behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 6. Van Ruijven IT behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beeindigen. Ook is Van Ruijven ITniet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beeindigen van de website;
 7. Van Ruijven IT is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
 8. Van Ruijven IT behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
 10. De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Disclaimer e-mail

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieen ervan te wissen en te vernietigen. Van Ruijven IT Consultancy en Van Ruijven IT Applications BV zijn niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage. Van Ruijven IT Consultancy en Van Ruijven IT Applications kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

  en_GBEN